Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Team Sportservice

Stichting Sportservice Nederland (hierna: Team Sportservice) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51170973 en is gevestigd aan Suikersilo-Oost 17 1165 MS te Halfweg .

Artikel 1 - Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van het Product door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Product die door Koper gekocht zijn van Team Sportservice.

Product: Het Product dat door Team Sportservice wordt aangeboden is een kaartspel.

Verkoper: De aanbieder van Product aan Koper, hierna: Team Sportservice.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Team Sportservice en iedere Overeenkomst tussen Team Sportservice en een Koper met betrekking tot het Product dat door Team Sportservice wordt aangeboden.

Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Team Sportservice aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Team Sportservice zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Team Sportservice is overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod

Alle door Team Sportservice gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

Het door Team Sportservice gedane Aanbod is vrijblijvend. Team Sportservice is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan.

Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Team Sportservice niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Team Sportservice kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van Team Sportservice zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Team Sportservice niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Team Sportservice heeft aanvaard door een bestelling te plaatsen, dan wel het betreffende Product te betalen.

Een Aanbod kan door Team Sportservice gedaan worden via de website.

Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Team Sportservice, zal Team Sportservice de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Team Sportservice daaraan niet gebonden.

Team Sportservice is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

Koper zijnde een Consument kan gebruik maken van het modelformulier herroeping zoals weergegeven op de website van het Product.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

Team Sportservice zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Team Sportservice het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Team Sportservice aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Team Sportservice worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Team Sportservice zijn verstrekt, heeft Team Sportservice het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Team Sportservice niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Team Sportservice, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

Team Sportservice kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

Team Sportservice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Team Sportservice is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Team Sportservice bekend was.

Koper vrijwaart Team Sportservice voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 - Levering

Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Team Sportservice of er door andere omstandigheden buiten de macht van Team Sportservice enige vertraging ontstaat, heeft Team Sportservice recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Team Sportservice schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Team Sportservice gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

Indien het Product wordt bezorgd door Team Sportservice of een externe vervoerder is Team Sportservice, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien Team Sportservice gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Team Sportservice ter beschikking heeft gesteld.

Indien Team Sportservice een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.

Team Sportservice is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Team Sportservice is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Team Sportservice behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 - Verpakking en transport

Team Sportservice verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8 - Onderzoek, reclamaties

Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Product voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Team Sportservice erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Team Sportservice te worden gemeld via het retourformulier op de website van Team Sportservice met bijbehorende reden. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Team Sportservice op de wijze zoals door Team Sportservice aangegeven.

Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Team Sportservice, conform de retour instructies van Team Sportservice. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

Team Sportservice is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Product voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Product ontbreken, en dit aan Team Sportservice te wijten is, zal Team Sportservice na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Product is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Team Sportservice.

Artikel 9 - Prijzen

Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Product niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Indien sprake is van Product of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Team Sportservice geen invloed heeft, kan Team Sportservice deze Product met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 10 - Betaling en incassobeleid

Betaling dient in geval van Koper zijnde een Consument vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode. Koper zijnde een Bedrijf heeft de mogelijkheid om de betaling middels een factuur achteraf te voldoen.

Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Team Sportservice. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Team Sportservice een andere betalingstermijn overeenkomen.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Team Sportservice op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

Team Sportservice heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Team Sportservice kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Team Sportservice kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.

Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Team Sportservice zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

Indien Team Sportservice meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

Alle door Team Sportservice geleverde zaken, blijven eigendom van Team Sportservice totdat de Koper zijnde een Bedrijf alle navolgende verplichtingen uit alle met Team Sportservice gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

Koper zijnde een Bedrijf is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper zijnde een Bedrijf verplicht Team Sportservice zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Voor het geval dat Team Sportservice haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper zijnde een Bedrijf reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Team Sportservice of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Team Sportservice zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Team Sportservice heeft het recht om de door Koper zijnde een Bedrijf aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Team Sportservice. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Team Sportservice zich inspannen om de aangekochte Product zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Product komen voor rekening en risico van Koper zijnde een Bedrijf en zal op eerste verzoek aan Team Sportservice worden vergoed door Koper.

Artikel 12 - Garantie

Team Sportservice staat ervoor in dat de Product voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Indien Koper een Consument betreft, heeft deze recht op vervanging van het Product indien wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomen zich binnen een termijn van 6 maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van het Product of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Voorgenoemde doet geen afbreuk aan het feit dat Team Sportservice niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Product voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van Team Sportservice op te volgen.

De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie.

Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Team Sportservice de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Team Sportservice, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Team Sportservice te retourneren en de eigendom aan Team Sportservice te verschaffen.

De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Team Sportservice, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.

Artikel 13 - Opschorting en ontbinding

Team Sportservice is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Bovendien is Team Sportservice bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Team Sportservice gesloten Overeenkomst voortvloeien.

Voorts is Team Sportservice bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Team Sportservice op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Team Sportservice de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Team Sportservice behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 - Beperking aansprakelijkheid

Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Team Sportservice leidt tot aansprakelijkheid van Team Sportservice jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Team Sportservice in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Team Sportservice is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

Team Sportservice is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Product is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

Team Sportservice is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Team Sportservice levert strikte gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Product ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

Team Sportservice is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

Team Sportservice is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

Team Sportservice staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Team Sportservice verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Team Sportservice vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Team Sportservice binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 15 - Overmacht

Team Sportservice is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Team Sportservice, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Team Sportservice zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Team Sportservice en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Team Sportservice buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

Team Sportservice heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Team Sportservice haar verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover Team Sportservice ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Team Sportservice gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van het Product die voorwerp van de Overeenkomst is, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Team Sportservice verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien het Product in de macht van Koper is verstrekt. Hiervan is sprake indien het Product is geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 17 - Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Team Sportservice berusten uitsluitend bij Team Sportservice en worden niet overgedragen aan Koper.

Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Team Sportservice rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Team Sportservice. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Team Sportservice geleverde zaken, dient Team Sportservice expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

Het is Koper verboden om het Product waarop het intellectuele eigendomsrechten van Team Sportservice rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Elke inbreuk van Koper op de IE-rechten (en auteursrechten) van Team Sportservice, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 150,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Team Sportservice onverlet om een (aanvullende) vergoeding te vorderen.

Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Team Sportservice gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Team Sportservice de betrokkene hierover informeren.

Indien Team Sportservice op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 - Klachten

Indien Koper niet tevreden is over het Product van Team Sportservice en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@teamsportservice.nl met als onderwerp “Klacht”.

De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Team Sportservice de klacht in behandeling kunnen nemen.

Team Sportservice zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 - Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Team Sportservice en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Team Sportservice heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Team Sportservice en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem) tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Haarlem, 27 september 2021